اطلاع رسانی دوره های تخصصی - آرشیو

سابمیت مقاله در مجله International Journal of Steel Structures

سابمیت مقاله در مجله International Journal of Steel Structures

مقاله ای با عنوان "ROPOSING A RELATIONSHIP FOR ESTIMATING THE SEPARATION GAP DEMAND OF ADJACENT BUILDINGS BY INVESTIGATING THE EFFECT OF IRREGULARITY OF LATERAL STIFFNESS" تالیف آقای مهندس خاتمی دانشجوی دکترای مهندسی زلزله دانشگاه سمنان در تاریخ ۱۰ آذرماه سابمیت شده است. من بعنوان استاد مشاور ایشان هستم ضمن آنکه آقایان دکتر محسن گرامی، و پروفسور خیرالدین نیز بعنوان نویسندگان همکار در این مقاله نقش دارند.

ادامه مطلب