راهنمایی و مشاوره کار شناسی ارشد

ردیف

عنوان رساله/ پایان‌نامه

نام دانشجو

تاریخ دفاع

مقطع تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

گروه آموزشی/ دانشگاه

1

ارزیابی تحلیلی رفتار فراارتجاعی اتصال صلب فولادی با مقطع بال کاهش یافته در اثر بارگذاری چرخه ای

روح الله راهنورد

15/4/93

کارشناسی ارشد سازه

اکبر حسنی پور

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

2

ارزیابی خدمت پذیری سیستم سقف کرمیت تحت بار ناشی از حرکت انسان

منا دانش

30/7/93

کارشناسی ارشد سازه

فرهاد عباس گندمکار

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

3

ارزیابی تحلیلی رفتار اتصالات رایج فولادی تحت اثر آتش

میلاد کهزادیان

5/9/93

کارشناسی ارشد سازه

اکبر حسنی پور

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

4

اثرات نامنظمی بر توزیع نیازهای غیر ارتجاعی قابهای خمشی فولادی دارای پس رفتگی

عدی یباری

12/9/93

کارشناسی ارشد سازه

علی اکبر پیراسته

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

5

مقاوم سازی دیوارهای مصالح بنایی تحت اثر بار جانبی

محسن رسولی اصل  

22/1/94

کارشناسی ارشد سازه

صادق حقیقی پور

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

6

مطالعه تحلیلی عملکرد تناوبی اتصالات صلب با استفاده از صفحات

عبدالحسین بهمنی

15/4/94

کارشناسی ارشد سازه

صادق حقیقی پور

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

7

بررسی مقایسه ای پارامترهای نیاز لرزه ای قابهای لوله ای و لوله ای مهاربندی شده در ساختمان های بلند

محمدعلی محمدیان

24/8/94

کارشناسی ارشد سازه

ایرج رسولان

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

8

ارزیابی سطح عملکرد ساختمان های آموزشی به کمک ضوابط دستورالعمل بهسازی ساختمان های موجود، مطالعه موردی دبیرستان امیرکبیر اهواز و ارائه راهکارهای مختلف بهسازی لرزه ای

بهزادنصیری

18/8/94

کارشناسی ارشد سازه

ایرج رسولان

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

9

مطالعه عددی بر رفتار ستون لوله ای فلزی با مقطع بیضوی شکل پرشده با بتن

پریا پوراهوازی

27/8/94

کارشناسی ارشد سازه

فرهاد عباس گندمکار

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

10

اثر مودهای بالاتر در نیازهای لرزه ای قاب های خمشی تحت زلزله های حوزه نزدیک

امیرحسام مشایخی

 

کارشناسی ارشد زلزله

محسن گرامی

مشاور دوم

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

11

مطالعه عددی تاثیر هندسه اتصال و نوع فولاد بر رفتار اتصال صلب با ورق انتهایی در برابر آتش

محمد جواد نجارنصب

1/7/95

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

12

ارزیابی رفتار غیرارتجاعی قابهای خمشی فولادی در اثر زلزله‌های سکانسی با نگاه به مقایسه زلزله‌های دور و نزدیک گسل

نفیسه  باجلان

26/8/95

کارشناسی ارشد سازه

امیر ایازی

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

13

تاثیر بزرگای زلزله بر  توزیع نیاز لرزه ای تغییر مکانی قابهای خمشی بتن مسلح

داریوش حمیدی

22/8/95

کارشناسی ارشد سازه

مهدی مهدوی عادلی

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

14

ارزیابی مقایسه ای میزان تاثیردیوار برشی فولادی و بتنی بر تقاضای لرزه ای تغییر مکانی قاب خمشی بتنی

امین خنجری

5/9/96

کارشناسی ارشد سازه

مهدی مهدوی عادلی

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

15

تحلیل پایداری تونل به روش عددی به کمک نرم‌افزار PLAXIS مطالعه موردی تونل شماره 4 محور پاتوه - دهدشت

حمید سعیدیان پور

23/8/96

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

16

بررسی تاثیر سخت کننده های افقی و قائم بر عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی فولادی مقید در لبه ها(پروپوزال مصوب)

شهاب بهمئی

 

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

17

بررسی انواع روش های صنعتی سازی ساختمان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و ارائه روش بهینه در مطالعه موردی شهرک مسکونی 2000 واحدی نفت

احسان شاهین زاده

11/5/96

کارشناسی ارشد مدیریت ساخت

نوید سیاه پلو

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

18

مطالعه عددی رفتار چرخه ای اتصال پس کشیده ی تیر فولادی به ستون مرکب

محسن عزیزی خیرآباد

28/01/96

کارشناسی ارشد سازه

مهدی مهدوی عادلی

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

19

؟؟؟؟؟

محمد رضا فتاحی نیا

 

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

20

تاثیرفاصله تاگسل بر  تقاضای لرزه ای حداکثر تغییرمکان نسبی  بین طبقات قاب خمشی فولادی

مرتضی کوشش

22/8/95

کارشناسی ارشد سازه

                مهدی مهدوی عادلی

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

21

توسعه منحنی‌های شکنندگی در قاب فولادی با مهاربند همحور ضربدری در اثر زلزله های نزدیک گسل پالسگونه با رویکرد سطوح عملکرد

مسعود کیانی قلعه تل

3/9/95

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

22

ارزیابی فاصله بین سازه های با قاب خمشی فولادی ویژه در خاک سخت با رفتار غیرخطی

محمد ناطق زاده

22/9/96

کارشناسی ارشد سازه

                مهدی مهدوی عادلی

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

23

بررسی و مقایسه توزیع بار زلزله در ارتفاع بر قابهای خمشی فولادی دو بعدی در اثر زلزله های نزدیک گسل با اثرات جهتپذیری پیشرونده

عباس نظری

31/1/95

کارشناسی ارشد سازه

اکبر حسنی پور

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

24

استفاده از میراگرهای تسلیمی U شکل در بهبود پاسخ لرزه‌ای ساختمان نامتقارن برشی-پیچشی(پروپوزال مصوب)

هادی مراد پور

 

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

نوید سیاه پلو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

25

ارزیابی آسیب پذیری قابهای خمشی فولادی در برابر زلزله های نزدیک گسل با نگاه به توانمندی روشهای بارافزون سنتی (آیین نامه و پیشرفته) و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی

قاسم بریحی

1/7/95

کارشناسی ارشد سازه

محسن گرامی

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

26

تأثیر فرم‌های مهاربندی (هم‌محور و برون‌محور) بر عملکرد قاب‌های خمشی فولادی در برابر خرابی پیش‌رونده

رضا شاه ولی

7/12/96

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

27

مطالعه تاثیر پارامترهای هندسه تیر پیوند برشی پیچی تعویض پذیر بااتصال به جان در اثر بارگذاری چرخه‌ای نزدیک گسل(پروپزال مصوب)

نصره سوینی

22/6/97

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

28

به‌کارگیری میراگر ویسکوپلاستیک در بهبود عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی در اثر زلزله‌ی حوزه‌ی نزدیک گسل پالس‌گونه (پروپزال مصوب)

پریا عالی پور

 

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

29

مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب مهاربندی هم‌محور کمانش ناپذیر (BRB) در برابر زلزله‌های نزدیک گسل پالس گونه (پروپزال مصوب)

اسماعیل کیانی

 

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

30

محاسبه پارامترهای عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی مجهز به مهاربند کمانش‌تاب به کمک ضوابط FEMA P695

دانیال عزیزی هفشجانی

4/9/96

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

31

مطالعه‌ی عددی ضربه‌ی دو ساختمان خمشی فولادی مجاور هم در اثر زلزله‌های متوالی دور ونزدیک گسل(پروپزال مصوب)

جواد مسلم زاده

 

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

32

ارتقاء عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی در برابر زلزله نزدیک گسل پالس گونه به کمک میراگر تسلیم شونده U شکل

زهرا شجاعی پور

20/6/97

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

33

مطالعه تحلیلی پارامتر های هندسی موثر بر رفتار لرزه‌ای زوج دیوار برشی فولادی با رویکرد سطح عملکرد (پروپزال مصوب)

امین محمدی خو

 

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

34

پیشنهاد پارامترهای عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی مجهز به مهاربند کمانش‌تاب واگرا به کمک ضوابط FEMA P695 (پروپزال مصوب)

سعید شیرعلی

 

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

35

تعیین سطح آسایش سقف مرکب ساخته شده از دو ورق فولادی تاخورده و دو ورق تخت تحت بارهای دینامیکی ناشی از راه رفتن و دویدن انسان

فاطمه شرفی

28/1/95

کارشناسی ارشد سازه

فرهاد عباس گندمکار

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

36

ارزیابی رفتار لرزه ای دیوارهای بنایی دارای بازشو تقویت شده به وسیله کلاف پیرامونی فولادی

محمد حق طلب

1/7/95

کارشناسی ارشد سازه

صادق حقیقی پور

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

37

مطالعه تحلیلی اثر خرابی پیشرونده بر اتصالات صلب پیچی و جوشی رایج

شیما هوشمند نیا

 

کارشناسی ارشد سازه

اکبر حسنی پور

نوید سیاه پلو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

38

بررسی مقایسه ای تحلیل دینامیکی غیرخطی مخازن نفتی فولادی تحت زلزله ی نزدیک و دور از گسل

نوشین مریدی

25/8/95

کارشناسی ارشد سازه

ایرج رسولان

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

39

به‌کارگیری میراگر جرمی تنظیمی در بهبود تقاضای لرزه‌ای ساختمان‌های فولادی نامتقارن پیچشی در اثر زلزله پالس گونه حوزه نزدیک (پروپوزال مصوب)

محمد دالوند

 

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

نوید سیاه پلو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

40

مطالعه عددی تأثیر ابعاد هندسی اتصال خمشی مستقیم با بال جوشی و جان پیچی  به ستون فولادی توخالی (SHS) بر کنترل خرابی پیش‌رونده

مسلم یعقوبیان

22/6/96

کارشناسی ارشد سازه

                                نوید سیاه پلو

نوید سیاه پلو

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

41

مطالعه تحلیلی رفتار تیرهای بتن مسلح با استفاده از خاموت¬های FRP تحت بار استاتیکی

سید فاود موالی

30/8/96

کارشناسی ارشد سازه

احمد دالوند

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

42

تحلیل دینامیکی افزاینده پایه های پل بتنی آسیب دیده تحت امواج پس لرزه نزدیک گسل (پروپوزال مصوب)

عباس سعدونی

 

کارشناسی ارشد سازه

احمد دالوند

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

43

مطالعه تحلیلی رفتار تیرهای رابط بتنی در دیوارهای برشی کوپله با فولاد پر مقاومت

محمد طهماسبی

30/8/96

کارشناسی ارشد سازه

احمد دالوند

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

44

ارزیابی اثر مولفه قائم زلزله های نزدیک و دور بر عملکرد لرزه ای سازه های صنعتی (سوله) با دهانه های عریض مستقر بر بستر صلب و انعطاف پذیر با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی (IDA)

محمد ملکی زاده

06/02/96

کارشناسی ارشد سازه

علی اکبر پیراسته

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

45

بررسی انهدام پیش‌رونده قاب‌های خمشی فولادی مهاربندی‌شده با دیوار برشی فولادی در ساختمان‌های بلند در اثر بار انفجاری

محمد منصوری

 

 

کارشناسی ارشد سازه

احمد دالوند

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

46

بررسی رفتار سیستم کمربند خرپایی درقاب های خمشی فولادی در سازه های بلند بااستفاده ازتحلیل دینامیکی افزاینده  تحت رکوردهای نزدیک گسل (پروپزال مصوب)

مهدی لطفی

 

کارشناسی ارشد سازه

احمد دالوند

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

48

توسعه روش نوین طراحی لرزه ای عملکردی دوگانه (HFD) برای قاب مهاربندی شده واگرای فولادی در اثر زلزله های نزدیک گسل (پروپزال مصوب)

سید عدالنبی رضوی

 

دکترای مهندسی عمران - سازه

نوید سیاه پلو

فرهاد عباس گندمکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

49

تخمین اثرات پدید برخورد قابهای خمشی فولادی نا منظم تحت اثر زمین لرزه های متوالی (پروپزال مصوب)

مصطفی خاتمی

 

دکترای مهندسی عمران - زلزله

محسن گرامی

علی خیرالدین

نوید سیاه پلو

دانشگاه سمنان

50

بررسی المان محدود رفتار چرخه ای اتصالات بتنی با خاموت های ساخته شده از الیاف FRP

رحمت رضایی

30/8/96

کارشناسی ارشد سازه

احمد دالوند

نوید سیاه پلو

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

51

مطالعه رفتار لرزه‌ای قاب مهاربندی هم‌محور کمانش ناپذیر (BRB) در برابر زلزله‌های نزدیک گسل پالس گونه(پروپزال مصوب)

اسماعیل کیانی ده کیان

 

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

52

ارتقاء عملکرد لرزه ای ساختمان فولادی مهاربندی شده همگرا با نامنظمی پیچشی مجهز به میراگر شکاف دار فولادی (SSD) در اثر زلزله نزدیک گسل (پروپزال مصوب)

محسن مهدوی امین

 

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

53

مطالعه عملکرد لرزه ای سیستم های مقاوم جانبی فولادی متداول در برابر زلزله های حوزه دور و نزدیک گسل (پروپزال مصوب)

نازنین بهادری بیرگانی

 

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

54

عملکرد لرزه‌ای قاب‌ فولادی با مهاربند واگرای ویژه در برابر خرابی پیش‌رونده متاثر از زلزله نزدیک گسل پالسگونه(پروپزال مصوب)

مصطفی جلیلی

 

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

55

اثر زلزله های متوالی حوزه نزدیک بر قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگر تسلیمی U-شکل (پروپزال مصوب)

عباس دغاغله                                                               

 

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

عمران/جهاددانشگاهی خوزستان

56

اثر صلبیت اتصالات قاب خمشی فولادی بر خرابی پیش‌رونده با سناریوی حذف ستون میانی و کناری بکمک تحلیل دینامیکی غیرخطی

احد طیبی

21/6/97

کارشناسی ارشد سازه

نوید سیاه پلو

-

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۱۴