کارگاه ها و دوره های تخصصی

ه- برگزاری ''کارگاه های آموزشی'' و''سخنرانی های علمی''(33  مورد).