مقالات علمی پژوهشی و ISI

ردیف

عنوان مقاله

نام نویسندگان

نام مجله

رتبه‌ی مجله*

شماره، دوره و سال چاپ

صفحات

شهر/ کشور

1

Separation Distance Determination of Torsional Adjacent Buildings Using Random Vibration Theory

M. Labibzadeh, N. Siahpolo, A. KHajehdezfuli

Journal of American Science

ISI

Vol. 6, No. 10

-

USA

2

Performance Evaluation of Mid-Height Steel Moment Resisting Frames Rehabilitatetd by Visco–Plastic Dampers Using Nonlinear Linear Time History Analysis

Siahpolo N, Germai M and Vahdani R

Journal of Basic and Applied Scientific Research (JBASR)

ISI

Vol. 3, No. 1

-

Egypt

3

اثر شرایط تکیه گاهی بر ارتعاش اعضاء محوری( تیرهای کش) و تحلیل حساسیت پارامترهای موثربرارتعاش (یادداشت فنی)

محسن گرامی ، نوید سیاه پلو

مجله علمی پژوهشی شریف (، دانشگاه صنعتی شریف

علمی پژوهشی

دوره 48 ، شماره 1، بهار 1395

صفحه 83 تا 96

ایران

4

ارزیابی روشهای بار افزون سنتی و بهنگام شونده در تخمین نیاز غیر خطی قاب خمشی فولادی در اثر زلزله نزدیک گسل با نگاه به اثر مودهای بالاتر

نوید سیاه پلو، محسن گرامی و رضا وهدانی

اساس، انجمن مهندسین عمران ایران

علمی پژوهشی

پذیرش چاپ بشماره 7457

-

ایران

5

مطالعه تحلیلی مزایا و معایب انواع سیستم¬های رایج در سازه¬های بلند با مقایسه با سیستم لوله پیرامونی تحت بارگذاری باد براساس ASCE7-10

نوید سیاه پلو، علی خیرالدین، محسن گرامی

جله عمران و محیط زیست امیرکبیر

علمی پژوهشی

دوره 48 ، شماره بهار 1395 ، صفحه 83 تا 96

-

ایران

6

مطالعه تحلیلی بیشینه نیاز شکلپذیری دورانی تیر مستقر در قاب خمشی فولادی با منظور نمودن اثر مودهای بالاتر(یادداشت فنی)

محسن گرامی، فرهاد دانشجو و نوید سیاه پلو

مجله علمی پژوهشی شریف (، دانشگاه صنعتی شریف

علمی پژوهشی

دوره 322، شماره 2.2، تابستان 1395، صفحه 97-106

-

ایران

7

Analytical Study of Common Rigid Steel Connections under the Effect of Heat

Rahnavard. R., Siahpolo N, Naghavi M., and Hasanipour A

Journal Advances in Civil Engineering

Scopus

http://dx.doi.org/10.1155/2014/692323.

-

USA

8

Analytical Study on New Types of Reduced Beam Section Moment Connections Affecting Cyclic Behavior

Rahnavard. R., Hasanipour A,  and Siahpolo N.

Case Studies in Structural Engineering (Elsevier)

Scopus

Case Studies in Structural Engineering 3 (2015) 33–51

 

-

USA

9

Investigating the Effect of Beams and Columns Dimension on the Floor Displacement

Heisami. A. R., Taghipour M.,  and Siahpolo N.

Current World Environment

ISI

Vol.10 (Special Issue 1), (2015)

852-861

USA

10

Consideration of Higher Modes and MDOF Effects on Strength Reduction Factor of Elastoplastic Structures under Ordinary and Near-Fault Ground Motions: Modification Factors

Mohsen Gerami, Navid Siahpolo, Reza Vahdani

Ain-Alshams Engineering Journal (Elsevier)

Scopus (SJR=0.362)

DOI: j.asej.2015.08.15

-

Egypt

11

Proposition of New Method for Quick Assessment of Maximum Beam Ductility in Steel Moment Frame under Higher Mode Effects

Mohsen Gerami, Navid Siahpolo

Scientia Iranica (Elsevier)

ISI (IF=1.025)

2016

 

IRAN

12

 

مطالعه تحلیلی تاثیر نسبت پریود پالس غالب به پریود اصلی سازه در تخمین نیازهای لرزه¬ای قاب فولادی در اثر پالس نزدیک گسل با منظور نمودن تاثیر مودهای بالاتر 

نوید سیاه پلو، محسن گرامی، رضا وهدانی

پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله/ پژوهشگاه زلزله

علمی - ترویجی و ISC

سال هجدهم، شماره 1 (پیاپی 67)، 1394

 

ایران

 

13

برآورد ضرایب عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی فولادی به کمک تحلیل بار افزون مرسوم و پیشرفته با نگاه به اثر مودهای بالاتر و زلزله نزدیک گسل پالس گونه

نوید سیاه پلو، محسن گرامی، رضا وهدانی

نشریه علمی- پژوهشی    مهندسی سازه   و   ساخت                / ا نجمن مهندسی  سازه   ایران

علمی - پژوهشی و ISC

سال دوم، شماره 4، زمستان 1394

 

ایران

14

در باب تأثیر زلزله نزدیک و دور از گسل بر ضریب کاهش مقاومت و نسبت تغییر شکل غیر ارتجاعی به ارتجاعی با رویکرد تقاضای شکلپذیری

نوید سیاه پلو، محسن گرامی، رضا وهدانی

مجله  علمی- پژوهشی    عمران مدرس             / دانشگاه تربیت مدرس

علمی - پژوهشی و ISC

پذیرش چاپ

 

ایران

15

ارزیابی نیازهای لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل استاتیکی غیرخطی

محسن گرامی؛ امیرحسام مشایخی؛ نوید سیاه پلو

مجله  علمی- پژوهشی    عمران و محیط زیست  / دانشگاه امیرکبیر

علمی - پژوهشی و ISC

چاپ آنلاین

 

ایران

16

Assesment of Higher Modes Effects in Steel Moment Resisting Frames under the Far and Near Fault Earthquakes using DAP Method

Mohsen Gerami, Mashayekhi H., Navid Siahpolo,

Asian Journal of Civil Engineering

ISC

(BHRC) VOL. 17, NO. 8(2016)

1111-1130

Iran

17

Computation of R Factor for Steel Moment Frames by Using Conventional and Adaptive Pushover Methods

Mohsen Gerami, Mashayekhi H., Navid Siahpolo,

Arabian Journal for Science and Engineering

ISI (IF=0.728)

DOI 10.1007/s13369-016-2257-5

-

Saudi Arabia

18

Inelastic deformation demands of regular steel frames subjected to pulse-like near-fault ground shakings

Navid Siahpolo,Mohsen Gerami, Reza Vahdani

International Journal of Advanced Structural Engineering

ISC

DOI 10.1007/40091-016 0131-z

 

Heidelberg, GERMANY

19

Seismic assessment of RC core-wall building capable of three plastic hinges with buckling restrained braces as outrigger

Hamid Beiraghi, Navid Siahpolo

THE STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS

ISI (IF=0.898)

10.1002/tal.1306

 

Heidelberg, GERMANY

20

ارزیابی پارامترهای لرزهای قابهای خمشی فولادی بر اساس FEMAP695 تحت زلزله های نزدیک گسل دوران داده شده

 

محسن گرامی؛ امیرحسام مشایخی؛ نوید سیاه پلو

نشریه علمی- پژوهشی    مهندسی سازه   و   ساخت                / ا نجمن مهندسی  سازه   ایران

علمی - پژوهشی و ISC

سال سوم، شماره  2، تابستان 1395

 

ایران

21

 

مقایسه قاب خمشی با قاب خمشی با مهاربند هم محور در سازه های بلند فولادی در اثر خرابی پیشرونده

 

نوید سیاه پلو، روح الله راهنورد

نشریه علمی- پژوهشی    مهندسی سازه   و   ساخت                / ا نجمن مهندسی  سازه   ایران

علمی - پژوهشی و ISC

دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 14، زمستان 1396، صفحه 42-57

-

ایران

22

مطالعه تحلیلی اثر نوع زلزله (دور و نزدیک) و سطح خطر آن بر الگوی بار توزیع یافته در ارتفاع در مقایسه با الگوی بار استاندارد 2800 ویرایش 4 (مقالات آماده انتشار)

نوید سیاه پلو، عباس نظری، اکبر حسنی پور

نشریه علمی- پژوهشی    مهندسی سازه   و   ساخت                / ا نجمن مهندسی  سازه   ایران

علمی - پژوهشی و ISC

-

-

ایران

23

مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه پل های فولادی تقویت شده با اتصال مرکب(مقالات آماده انتشار)

روح اله راه نورد؛ مازیار تقی خواجه؛ اکبر حسنی پور؛ نوید سیاه پلو

نشریه علمی- پژوهشی    مهندسی سازه   و   ساخت                / ا نجمن مهندسی  سازه   ایران

علمی - پژوهشی و ISC

-

-

ایران

24

بررسی تاثیر مقاومت و مشخصات نبشی بر رفتار اتصال فولادی پس کشیده با نبشی های فوقانی و تحتانی (آماده انتشار)

10.22065/JSCE.2018.97060.1311

محسن عزیزی، نوید سیاه پلو

نشریه علمی- پژوهشی    مهندسی سازه   و   ساخت                / ا نجمن مهندسی  سازه   ایران

علمی - پژوهشی و ISC

-

-

ایران

25

بررسی نقش پارامترهای موثر در رفتاراتصال پس کشیده ی تیر فولادی به ستون مرکب (پذیرش قطعی چاپ)

محسن عزیزی، نوید سیاه پلو

نشریه علمی- پژوهشی    عمران شریف              / دانشگاه صنعتی شریف

علمی - پژوهشی و ISC

-

-

ایران

26

 

 

 

 

اثرات چند درجه آزادی در قاب‌های خمشی فولادی تحت زلزله‌های نزدیک گسل با اثرات جهت پذیری پیش رونده (پذیرش چاپ 27 می 2018)

محسن گرامی؛ امیرحسام مشایخی؛ نوید سیاه پلو

نشریه علمی- پژوهشی    علوم و مهندسی زلزله/ پژ.هشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

علمی - پژوهشی

-

-

ایران

27

 

ارزیابی اثر مؤلفه افقی و قائم زلزله بر عملکرد لرزه ای قاب خمشی سوله های با دهانه عریض مستقر بر بسترصلب و انعطاف پذیر بکمک تحلیل IDA (مقالات آماده انتشار)

محمد ملکی زاده، علی اکبر پیراسته ، نوید سیاه پلو

نشریه علمی- پژوهشی    مهندسی سازه   و   ساخت                / ا نجمن مهندسی  سازه   ایران

علمی - پژوهشی و ISC

-

-

ایران

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۷
تعداد بازدید:۲۱۴۹