داوری های علمی

تعداد بازدید:۱۶۱۰

ردیف

عنوان

نام دانشجو/نام نویسنده (گان)

استاد راهنما/نام کنفرانس یا مجله

دانشگاه/محل برگزاری کنفراس یا محل چاپ مجله

1

بررسی رفتاری اثرات تقویت اجزای ساختمان بتنی با FRPدر اثر بارهای دینامیکی- "پایان نامه"-20/08/94

حسن نوروزی

اکبرحسنی پور و مشاور دکتر حقیقی پور

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

2

تعیین ضخامت بهینه بتن و بررسی شکلپذیری دیوار برشی بتنی با هسته فلزی "پایان نامه"-16/12/93

سید سعید رضایی

صادق حقیقی پور

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

3

اصلاح اثر کاهش سختی محوری وابسته به مدلسازی غشائی دیوارهای برشی در سازه های قاب-دیوار بتن

-

مجله مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

4

بررسی عددی کاهش روانگرایی در بسترهای ماسه ای سست با استفاده از ستونهای سنگی

-

مجله مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

5

مدلسازی و بررسی رفتار ورق اتصال میانی در قاب های دارای بادبند ضربدری

-

مجله مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

6

بهینه سازی خرپای دو بعدی با تحلیل غیرخطی مصالح و در نظر گرفتن اثر سخت شدگی کرنش ایزومتریک و سینماتیک- "پایان نامه"-08/12/94

عباس لطیفیان

محمد رضا کرامت

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

7

مطالعه پارامتریک عملکرد لرزه ای پایه های پلهای فولادی تقویت شده با اتصال مرکب "پایان نامه" 25/01/95

مازیار تقی خواجه

اکبر حسنی پور

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

8

مطالعه عددی تاثیر جنس مصالح بر رفتار اتصال صلب فولادی با ورق انتهایی تحت اثر بارگذاری چرخه ای- "پایان نامه"- 28/01/95

احمد حدیده

اکبر حسنی پور

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

9

محاسبه ضریب ضربه در پلهای بدون درز با در نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه- "پایان نامه"-31/1/95

نگار صمیمی فرد

فرهاد عباس گندمکار

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

10

بررسی خرابی پیشرونده در  سازه های فولادی با مهاربندی زیپی- "پایان نامه" 31/01/95

صدیقه ترابی

فرهاد عباس گندمکار

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

11

رفتار لرزه¬ای قاب¬های مهاربندی همگرای ناپیوسته در ارتفاع

-

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

12

مقایسه  عملکرد لرزه ای قاب های فولادی خمشی متوسط بهسازی شده با میراگرهای SSD و TADAS

-

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

13

کمانش دینامیکی میله در اثر نیروی ناشی از برخورد- "پایان نامه"(15/06/95)

محمد مهدی سلاطی

محمد رضا کرامت

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

14

تاثیر منطقه بندی حرارتی کشور ایران بر تغییرشکلهای حرارتی پلهای بدون درز- "پایان نامه"

محمد جلالی نژاد

فرهاد عباس گندمکار

دانشگاه آزاد اسلامی/دزفول

15

ارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی فولادی تقویت شده با میراگر اصطکاکی پاندولی تحت زلزله های حوزه نزدیک و دور - "پایان نامه" (31/06/95)

میلاد تقی پور

سید مهدی زهرایی

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

 

16

ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه تقویت شده با میراگر ضربه ای در حوزه زلزله های نزدیک گسل بروش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی - "پایان نامه" (31/06/95)

علیرضا حیصمی

سید مهدی زهرایی

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

17

ارزیابی عملکرد لرزه ای ساختمان های بلند مرتبه تقویت شده با میراگر ضربه ای در حوزه زلزله های نزدیک گسل بروش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی - "پایان نامه" (31/06/95)

علیرضا حیصمی

سید مهدی زهرایی

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

18

مقایسه عملکرد لرزه ای پل های با سیستم سازه ای پایه تک دیواری و پایه چند دیواری

-

مهندسی زیر ساخت های حمل و نقل

دانشگاه سمنان

19

توزیع نیازهای لزره ای در ارتفاع برای سازه های منظم و نامنظم قاب خمشی فولادی تحت زلزله نزدیک گسل

-

مجله عمران مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

20

Shear Demands of Steel Moment-Resisting Frames Imposed to Near and              Far Fault Seismic Excitations

-

IJST: Transactions of Civil Engineering

Shiraz university

21

بررسی تشخیص آسیب در پلهای بدون درز با استفاده از پارامترهای مودال- "پایان نامه"-2

امید نجفی

فرهاد عباس گندمکار

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

22

تعیین سطح آسایش پل عابر پیاده ساخته شده از عرشه فولادی تاخورده و بتن رویه تحت بار راه رفتن و دویدن انسان- "پایان نامه" 26/01/96

مرضیه شعبانپور

فرهاد عباس گندمکار

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

23

 

آنالیز لرزه ای سازه لغزشی نامتقارن فلزی با سیستم قاب خمشی تحت تاثیر همزمان مولفه افقی و قائم زلزله با در نظرگرفتن اندرکنش خاک و سازه- "پایان نامه" 26/01/96

سحر رادکیا

فرهاد عباس گندمکار

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

24

مطالعه اثر میرایی و شکل‌پذیری سازه بر طیف انرژی ورودی زلزله

-

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

25

ارزیابی احتمالاتی ضرایب اصلاح طیفی برای طراحی سازه‌های قاب خمشی فولادی  در مقابل زلزله‌های نزدیک به گسل

-

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

26

توسعه منحنی های شکنندگی تحلیلی برای مخازن استوانه ای فولادی پهن دارای مهار مکانیکی

-

مجله علمی-پژوهشی علوم و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

27

مقاوم سازی لرزه‌ای ستون های کوتاه بتن آرمه به روش سطحی و نزدیک به سطح         با صفحات CFRP و فولاد مقاومت بالا

-

مجله علمی-پژوهشی علوم و مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

28

مطالعه تحلیلی تاثیر ورق های تقویتی در بهبود عملکرد لرزه ای غیر خطی اتصال خمشی تیر پیوند به ستون در قاب های مهاربندی واگرا               

-

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

29

تأثیر طول دهانه بر روی رفتار تخریب پیش رونده در سازه‌های بتنی

-

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

30

بررسی رفتار چرخه‌ای سیستم مهاربند زانویی با در نظر گرفتن نوع اتصال مهاربند به عضو زانویی

-

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

31

Energy dissipation of reinforced concrete wall combined with buckling restrained braces subjected to near and far fault earthquakes (Paper ID: ISTC-D-16-00266)

-

IJST: Transactions of Civil Engineering

Shiraz university

32

تاثیر نامنظمی سختی جانبی بر نیاز زاویه درز انقطاع قاب های خمشی فولادی مجاور تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل

-

مجله عمران مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

33

ارزیابی خرابی پیش‌رونده در سازه‌های فولادی تحت اثر بار زلزله

-

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

34

ارائه مدل ایمنی در طراحی ساختمانها با استفاده ازمهار بند کابلی (CBF)با رویکرد FEMA

-

پروپزال رساله دکتری پژوهش محور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

35

مطالعه عددی رفتار برون صفحه ای دیوار بنایی تقویت شده با نوار GFRP

-

مجله مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

36

The Effect of Soil Specifications, on the Maximum Inelastic Displacement of Industrial Steel Structures with Overhead Cranes

-

Journal of Rehabilitation in Civil Engineering

Semnan University

37

Seismic Fragility Assessment of Steel SMRF Structures under Various Types of Near Fault Forward Directivity Ground Motions

-

Journal of Rehabilitation in Civil Engineering

Semnan University

38

؟؟؟؟؟؟

-

پروپزال رساله دکتری آموزش محور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

39

Probabilistic assessment of seismic performance of concrete special moment frame with stiffness and mass irregularity

Hashemi et al.

The Structural Design of Tall and Special Buildings

Wiley Online Library

40

رفتار لرزه­ای میراگر مایع تنظیم‌شونده با پره‌های قابل دوران در مقایسه با حالت بهینه میراگر جرمی تنظیم‌شونده

-

مجله مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

41

بررسی پارامتری عملکرد چرخه ای مهاربندهای کمانش تاب (PCBRB)

-

مجله مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

42

مقایسه نتایج تحلیل استاتیکی معادل و دینامیکی طیفی و تاریخچه زمانی سازه ها با ضوابط پیشنهادی آیین نامه جدید 2800 ایران (ویرایش چهارم) و تطابق آنها با ویرایش سوم

-

مجله مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

43

تعمیم روش آنالیز حساسیت سوبول برای استفاده در مهندسی و علوم              

-

مجله مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

44

رفتار سازه‌ای طاق‌های چهار‌بخش آجری ایرانی تحت دوران پایه‌ها

-

مجله مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

45

پاسخ لرزه ای سازه های نامتقارن فولادی مهاربندی شده همراه با تیر پیوند متکی بر میرا- "پایان نامه" 18/02/97

حبیب الله قدسی

 

فرهاد عباس گندمکار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

46

تأثیر نامنظمی سختی جانبی بر نیاز زاویه درز انقطاع قاب‌های خمشی فولادی مجاور تحت زلزله‌های حوزه نزدیک گسل 20/2/97

خاتمی و همکاران

مجله عمران مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

47

Finding Critical Element in the Progressive Collapse of RC Structures, Using Sensitivity Analysis

Farahani et al.

Engineering Failure Analysis

Elsevier

48

-

-

-

-

49

-

-

-

-

50

بررسی تاثیر نوع اتصال گیردار بر رفتار لرزه ای  و ضریب اضافه مقاومت قابهای خمشی فولادی ویژه

امیراحمد هدایت، بهرام طاهری

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

51

ارزیابی ستون‌های کامپوزیت متشکل از مقطع فولادی جعبه‌ای شکل پرشده از بتن مسلح تحت بار لرزه‌ای - "پایان نامه" 21/06/97

سیاوش جودکی

اکبر حسنی پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

52

تحلیل مخازن فولادی روزمینی و زیر زمینی مهارشده تحت اثر زلزله های نزدیک و دور از گسل - "پایان نامه" 21/06/97

محسن خائیز

اکبر حسنی پور

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

53

مطالعه ی رفتار سیستم قاب با ستون پیوند شده (LCF) طراحی شده مبتنی بر عملکرد، تحت زلزله‌های حوزه ی دور و نزدیک

مجید قلهکی، فرنام فروزان، امید رضایی فر

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

دانشگاه امیرکبیر

54

ارزیابی حرکت گهوارهای کنترل شده در سی ستمهای سازه ای لوله ای و شبکه قطری فلزی 12/8/96

محسن رستمی،فاطمه گرجیسینک،عبدالرضاسروقدمقدم

نشریه علمی پژوهشی سازه و فولاد

انجمن سازه های فولادی ایران

55

بهبود رفتار لرزهای قابهای فولادی با تغییر نوع مهاربند شورون به زیپر 13/7/97

الهام پاکباز، محسن گرامی، مهرسا میرزاحسینی

نشریه علمی پژوهشی سازه و فولاد

انجمن سازه های فولادی ایران

56

بررسای تاثیر تعداد دهانه ها و نوع سایساتم مهاربندی بر ساهم مولفه های خمشای و محوری تغییرشاکل قابهای فولادی دارای سیستم باربر جانبی دوگانه - 13/7/97

محمد شکرالهی ، علی خیرالدین

نشریه علمی پژوهشی سازه و فولاد

انجمن سازه های فولادی ایران

57

Dynamic Reliability Analysis of Steel Moment Frames Using Monte Carlo Technique

-

Earthquake

Engineering and Engineering Vibration

SPRINGER

58

بررسااای اهم یت خروج از مرکز یت ات فاقی در طراحی لرزهای ساختمان ها- 12/11/97

-

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

دانشگاه امیرکبیر

59

ارزیابی پالس ساااده در تخمین نیازهای قاب خمشاای بتن آرمه دارای دیوار برشی فولادی در حوزه نزدیک گسل- 9/12/97

-

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

دانشگاه امیرکبیر

60

مطالعه پارامتری پاسخ عرضی ساختمانهای بلند در برابر باد بر مبنای تحلیل حوزه فرکانس و ارتعاشات تصادفی- 5/4/98

نهمت خدائی

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

61

شناسایی محل تغییر جرم در سازه با استفاده از روش پردازش تصاویر دیجیتال - 4/4/98

  امین حواران، موسی محمودی صاحبی

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

62

بهینه¬سازی مکانیکی و اقتصادی بتن‌‌ها‌ی پرمقاومت حاوی زئولیت و میکروسیلیس- 3/4/98

  امین لطفی اقلیم . محمد سعید کریمی، محمد کاظم شربتدار

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

63

مدلسازی فرکانسی وقوع زلزله¬ها با استفاده از تابع تبدیل فوریه- 4/4/98

سید قاسم رستمی و علی‌اکبر یحیی‌آبادی

مجله مدلسازی در مهندسی

دانشگاه سمنان

64

مرحله استانی هشتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان در استان خوزستان

-

سازمان جهاددانشگاهی خوزستان

خوزستان

65

مقایسه تاثیر استفاده از مدلهای رفتاری موهر کولمب و کم-کلی اصلاح شده بر نتایج مدلسازی دیوارهای میخکوبی شده در خاک های رسی- "پایان نامه" 23/4/98

هادی اسحاقی

اکبر حسنی پور

جهاددانشگاهی خوزستان (اهواز)

66

رفتار دینامیکی سازه قاب بندی شده ی فولادی با بادبندX با پلانL  شکل تحت سناریو های مختلف حذف ستون (پروپزال)

مهسا جعفری

فرهاد عباس گندمکار

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

67

وارسی خرابی پیشرونده در سازه های فولادی مهاربندی شده با مهاربند x با پلان مثلثی و نامنظم سختی جانبی(پروپزال)

مهدیه حیدری

فرهاد عباس گندمکار

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

68

ارزیابی مقایسه ای روش های متداول و پیشرفته تحلیل پوش آور و تحلیل دینامیکی فزاینده .... (پروپزال)

سینا رشیدی پور

مهدی مهدوی عادلی

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

69

بررسی عملکرد لرزه ای سیستم های فولادی مهاربندی شده به کمک آیین نامه های داخلی و بررسی کارایی آن ها و همچنین مقایسه انواع این سیستم های مقاوم جانبی در برابر زلزله(پروپزال)

محمد ظاهری

محبوبه میرزایی

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

70

بررسی رفتار لرزه ای دیوارهای مسلح شده در رمپ پل های روگذر تحت زلزله های حوزه نزدیک و دور-7/6/98

علیرضا عباس نژاد، پدرام همتی

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

دانشگاه امیرکبیر

71

بررسی رفتار لرزه‌ای قاب‌های مهاربندی‌شده واگرا تحت تأثیر اندرکنش خاک و سازه و اثرات ساختگاه- 18/6/98

علی زارعی، همایون جهانیان

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

72

عیب‌یابی دیوارهای پیش‌ساخته (صفحات 3D پانل) مبتنی بر الگوریتم شناسایی تبدیل موجک- 18/6/98

محتشم خان احمدی، امید رضایی فر، مجید قلهکی

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

73

امکان سنجی امکان استفاده از تحلیل پوش آور مودال بجای تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی در تعیین مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای قابهای خمشی فولادی- 31/6/98

آریو امیری

مهدی مهدوی عادلی (راهنما)، بهزاد شکراللهی (مشاور)

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

74

شبیه سازی رفتار شمع های بتنی تحت اثر بارهای دینامیکی ناشی  از انفجار در فواصل نزدیک در خاک همگن رسی و ماسه ای خشک 4/7/98

کیوان قاسم پور

مسعود اولی پور

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

75

بررسی تاثیر طول تیر پیوند بر رفتار لرزه¬ای سازه¬های میان مرتبه مهاربندی شده برون محور تحت زلزله¬های حوزه نزدیک گسل- 4/7/98

امیررضا سلیمی ، عباس حق اللهی

مجله علمی پژوهشی سازه و ساخت

انجمن مهندسی سازه ایران

76

مقایسه رفتار لوله های پلی اتیلن مدفون در خاک با ضخامت های مختلف تحت اثر بارهای دینامیکی ناشی از انفجار سطحی (پروپزال)

نوید قاسمی منجزی

مسعود اولی پور

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

77

بررسی جابجایی و تنش ضمن تاثیر سخت‌کننده‌ها در سیلوی فلزی گندم تحت بارهای وارده (4/8/98)

علی‌اکبر پیراسته1، آرمان شیرانی  ‌لپری2*

مجله علمی پژوهشی سازه و فولاد

انجمن مهندسی سازه های فولادی ایران

78

مطالعه عددی حداکثر نیروهای کششی در دیوارهای خاکی تقویت شده با  ژئوسنتتیک  (پروپزال)

زینب سلحشوری

مسعود اولی پور

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

78

ارزیابی عددی عوامل موثر بر مدول پرسیومتری (پروپزال)

مجید جراح

مسعود اولی پور

موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

آخرین ویرایش۰۱ آذر ۱۳۹۸