دروس تدریس شده

تعداد بازدید:۱۵۱۰

ردیف

موضوع تدریس

محل تدریس

نوع مخاطبین

سال تدریس

1

طراحی سازه های فولادی 1

دانشگاه شهید چمران شاخه بهبهان

کارشناسی عمران

1387-1389

2

طراحی سازه های فولادی 2

دانشگاه شهید چمران شاخه بهبهان

کارشناسی عمران

1387-1389

3

طراحی سازه های بتن آرمه 1

دانشگاه شهید چمران شاخه بهبهان

کارشناسی عمران

1387-1389

4

اصول مهندسی زلزله

دانشگاه شهید چمران شاخه بهبهان

کارشناسی عمران

1387-1389

5

تحلیل سازه ها 1

دانشگاه شهید چمران شاخه بهبهان

کارشناسی عمران

1387-1389

6

تحلیل سازه ها 1

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی عمران

1387-1391

7

تحلیل سازه ها 2

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی عمران

1387-1389

8

طراحی سازه های فولادی 1

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی عمران

1387-تابحال

9

طراحی سازه های فولادی 2

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی عمران

1387-تابحال

10

بارگذاری سازه ها

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی عمران

1387-تا بحال

11

اصول مهندسی زلزله

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی عمران

1387-تابحال

12

کاربردکامپیوتر در مهندسی عمران

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی عمران

1387-1388

13

اصول مهندسی پل

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی عمران

1387-1390

14

استاتیک

دانشگاه شهید چمران اهواز

کارشناسی عمران

1393-1394

15

طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی ارشد سازه

1391-1393

16

دینامیک سازه ها

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی ارشد سازه

1391-تابحال

17

فولاد پیشرفته

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی ارشد سازه

1391-تابحال

18

طراحی لرزه ای ساختمانها

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی ارشد سازه

1393-تابحال

19

آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان ها

دانشگاه آزاد واحد اهواز

کارشناسی ارشد زلزله

1394 تا بحال

20

روش تحقیق پیشرفته

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دکتری مهندسی معماری

1394

21

آشنایی با زلزله و اثرات آن بر سازه ها

موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان

کارشناسی اجرایی عمران

1394

22

طراحی لرزه ای ساختمانها

دانشگاه آزاد واحد اهواز

کارشناسی ارشد زلزله

1396-تابحال

آخرین ویرایش۰۶ مهر ۱۳۹۷