اصول مهندسی زلزله

دسته : درسنامه
تعداد بازدید:۱۹۹۷
( ۸ )
اصول مهندسی زلزله

میانترم دوم زلزله- 11-3-99

کتابهای مرجع (لاتین)، طرح درس و فایلهای متفرقه

درس نامه

مثالهای حل شده درسنامه

پروژه پایانی درس

تمرین های آخر فصل


سری 8 * کلاسی و آخر فصل هارمونیک  - پنج شنبه  8 خرداد
سری 9 (بار ضربه) و سری 10(انتگرال دوهامل) - پنج شنبه 15 خرداد
سری 11 و 12 -پنج شنبه 22 خرداد 

پیوست های درس

 

فیلم جلسات آنلاین

برنامه زمانبندی تحویل تمرین های کلاسی و آخر فص
ل

اصول مهندسی زلزله

ردیف

عنوان تمرین

شماره فصل/شماره سری

تعداد تمرین

آخرین موعد تحویل

1

تمرین کلاسی

فصل 1

1

98/12/20

2

آخر فصل

سری 1

38

98/12/20

3

آخر فصل

سری 2

7

99/1/5

4

آخر فصل

سری 3

8

98/12/27

4

آخر فصل

سری 4

30

99/1/12

5

آخر فصل

سری 5

2

99/1/26

5

آخر فصل

سری 6

4

99/2/9

5

آخر فصل

سری 7

7

99/2/12

6

آخر فصل

سری 8

3

99/3/8

7

کلاسی

فصل 6

6

99/3/8

8

آخر فصل

سری 9 و 10

11

99/3/15

9

آخرفصل

سری 11 و 12

3

99/3/22